توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریت

توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریت عملکرد سازمان‌ها، بی‌تردید تابعی از عملکرد مدیران آن‌هاست. در شرایط پیچیده، رقابتی و پرچالش امروز، قابلیت‌های مدیران در استفاده حداکثر از سرمایه‌های انسانی و غیرانسانی می‌تواند سرنوشت شرکت‌ها را تعیین کند.

مجموعه ایمپکت رهبران و مدیران سازمان‌ها را توانمند می‌سازد تا با اتکا به قابلیت‌های فکری و ارتباطی خود، نتایج مطلوب را محقق سازند. برنامه‌های توسعه قابلیت‌های رهبری در ایمپکت، متشکل از ماژول‌های مختلف است و فرآیند یادگیری و رشد را برای مدیران تسهیل می‌نماید. برخی از موضوعات و عناوین برنامه‌های توسعه رهبری ایمپکت عبارتند از:

– TA برای مدیران
– مذاکره حرفه‌ای برای مدیران
– متقاعدسازی
– ارائه و سخنرانی‌های مدیریتی
– رهبری اقتضایی
– شخصیت‌شناسی در مدیریت – با ابزار DISC
– مدیریت فرهنگ سازمانی
– تفکر انتقادی
– رهبری تیم
– تصمیم‌گیری
– انگیزش کارکنان