کانون ارزیابی مهارت‌های خاص

ایمپکت در کانون‌های ارزیابی ویژه‌ مهارت‌های خاص، قابلیت‌ اشخاص را مورد سنجش قرار می‌دهد و بر اساس معیارهای تحلیل توانمندی‌های موضوع کانون، نمره و رتبه‌ای را برای هر فرد در نظر می‌گیرد که چنانچه بالاتر از سطوح حداقلی از پیش‌تعیین‌شده قرار گیرد، گواهینامه‌ مهارتی با درجه مشخص برای ارزیابی‌شونده صادر می‌گردد که بیانگر میزان توانایی عملی وی در زمینه موردنظر می‌باشد.