آرشیو برچسب های: افراد روشن بینی

آیا شما یک منتظر همیشگی هستید؟

انتظار برای تعطیلات بعدی، شغل بهتر، بزرگ شدن بچه ها، یک رابطه پرمعنا، موفقیت، پولدار شدن، مهم شدن یا روشن بین شدن و …

چندان نامتعارف نیست که اشخاص همه عمر را به انتظار شروع زندگی سپری کنند!