آرشیو برچسب های: امنیت

نا امنی زنان در سایه سکوت
تجاوز به عنف تفاوتی با قتل نفس ندارد!

Rape women

جامعه ما در بخشی از خود که شاید بتوان آن را در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرد، هنوز به ارزش های سنتی به شدت پایدار است.

روان شناسى شایعه

Rumor psychology

طى حدود ۵ ساعت گذشته، اخبار منتشر شده در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى نسبت به وقایع تروریستى امروز کشور، به اندازه اى گسترده است که سایر موضوعات تا حد زیادى به محاق رفته اند.