آرشیو برچسب های: تعهد

اقتصاد رفتاری و چالش نهنگ آبی

Blue whale challenge

این موضوع به سن کودک بستگی دارد. ۲ تا ۳ سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک بدون اینکه مفهوم الفاظ رابداند،ممکن است این کلمات رابه زبان بیاورد.

تنبلی گروهی چیست؟

?What is libido

مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسب ها کار می کرد دریافت که قدرت حمل بار دو اسب با دو برابر قدرت حمل بار یک اسب برابر نیست. او این مطالعه را به رفتار گروهی انسان ها نیز تعمیم داد.