آرشیو برچسب های: جوانی

انزوای جوانان

youth loneless

بررسیها نشان میدهد که وقتی جوانان میبینند انتظاراتی را که از آنان می رود برآورده نکرده اند، اغلب خود را منزوی و تنها احساس می کنند.

تربیت غیر صحیح در خانواده، معضلی بزرگ برای جامعه!

یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد تنبلی و اهمال کاری نقش تربیت خانوادگی است.