آرشیو برچسب های: ریسک

دلایل تنفر کارمندان از مدیران!

بسیار دیده می‌ شود که خیلی از کارمندان در سازمان ناخشنودند؛ چرا که بر این باورند که مدیر آنها به کار خوبشان ارج نمی ‌دهد.