آرشیو برچسب های: زندگی

وقتی همای سعادت بالای سر شما پرواز نمی کند!

when you looking for the paradise

چندی است که یافتن حس خوشبختی برای ما به نظر سخت شده!

باکودکی که حرف زشت میزند چه طور برخورد کنیم

Contemplative behavior

این موضوع به سن کودک بستگی دارد. ۲ تا ۳ سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک بدون اینکه مفهوم الفاظ رابداند،ممکن است این کلمات رابه زبان بیاورد.