آرشیو برچسب های: زندگی

باکودکی که حرف زشت میزند چه طور برخورد کنیم

Contemplative behavior

این موضوع به سن کودک بستگی دارد. ۲ تا ۳ سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک بدون اینکه مفهوم الفاظ رابداند،ممکن است این کلمات رابه زبان بیاورد.