آرشیو برچسب های: شانس

این شش شخصیت رفتارى و تفکرى را از ذهن خود بیرون بیاورید و رها کنید!

هر لحظه، فرصتی است برای نو شدن و کنار گذاشتن کهنه ها.