آرشیو برچسب های: قربانی

نا امنی زنان در سایه سکوت
تجاوز به عنف تفاوتی با قتل نفس ندارد!

Rape women

جامعه ما در بخشی از خود که شاید بتوان آن را در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرد، هنوز به ارزش های سنتی به شدت پایدار است.