آرشیو برچسب های: مدیر

واقعیت های تلخ مدیریت!

!The bitter realities of management

١- مدیریت فقط و فقط سیاست است، با صداقت و سادگی کار پیش نمی رود. سیاست ورز خوبی باش. ٢- هرچه موفق تر شوی بیشتر نامحبوب می شوی و دوستان کمتری داری. قرار نیست همه را خشنود کنی. ٣- برای دیگران آنقدر که خودت فکر می کنی جالب و جذاب نیستی، به جای خودت روی […]