آرشیو برچسب های: مسئولیت

تمام تقصیرها گردن من است ؟ یا این فقط تصور من است؟!!

تمام تقیرها گردن من است؟ یا این فقط تصور من است؟!!

تمام تقصیرها گردن من است ؟ یا این فقط تصور من است؟!! پرونده عذاب وجدان های بی ریشه! اگر کسی را در دنیا پیدا کردید که هرگز بد موقع و به شدت عصبانی نشده؛ یا هرگز حرف اشتباهی از دهانش بیرون نیامده، هرگز اشتباه اعتماد نکرده و در روابطش، چه کاری و چه عاطفی و… […]

چطور آب رفته را به جوی بازگردانیم (بخش دوم)

Communication

میتوان با سؤال کردن به این هدف دست یافت. برای نمونه، طرح سوالاتی از این قبیل سودمند خواهد بود: «برای حل این مشکل چه کاری از دست ما ساخته است؟»

چطور آب رفته را به جوی بازگردانیم (بخش اول)

Communication

فارغ از آنکه به چه کاری اشتغال دارید، در هر حال امکانش وجود دارد (بهتر است بگوییم با احتمال ۱۰۰ درصد) که با مشتریان شاکی سر و کار پیدا کنید.