آرشیو برچسب های: پاداش هنگفت

مضرات پاداش!

!Compromise rewards

در روانشناسی و اقتصاد حرف از مشوق هاست، این فرض هست که که مشوق ها رفتار انسان را جهت می دهند و به صورت شهودی بسیاری از ما هم با آن موافق هستیم، ولی قضیه پیچیده تر از اینهاست، افزایش مشوق ها تا میزان مشخصی می تواند موثر باشد، ولی بیش از آن شاید اثر منفی ایجاد کند.