آرشیو برچسب های: پشتکار

پیشنهاد دن اریلی برای رسیدن به اهداف دشوار

بسیاری از ما این تجربه را داریم که در زندگی روزمره اهدافی مانند کاهش وزن یا ورزش مستمر را تعیین می کنیم، ولی بعد از مدتی آن را ادامه نمی دهیم؛ امار می گوید که تنها ٩ درصد افراد به اهدافشان وفادار می مانند.