آرشیو برچسب های: چالش

گریز از ناکامی

آلبرت الیس روانپزشک معروف یک فرایند ۴ مرحله ای با نام “A B C D” پیشنهاد کرده است که به زبان ساده چهار گام مواجهه با مسائل را شرح می دهد: