آرشیو برچسب های: کارایی

تنبلی گروهی چیست؟

?What is libido

مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسب ها کار می کرد دریافت که قدرت حمل بار دو اسب با دو برابر قدرت حمل بار یک اسب برابر نیست. او این مطالعه را به رفتار گروهی انسان ها نیز تعمیم داد.