آرشیو برچسب های: کارت اعتباری

روانشناسی قیمت گذاری و رنج پرداخت؛ کارت اعتباری یا پول نقد؟

Pricing Psychology

در یک پژوهش میزان پرداختی مشتریان وقتی که از فروشگاه خارج می شدند مورد سنجش قرار گرفت؛